Slovenské a rusínske spolky v Amerike

Prisťahovalci do Severnej Ameriky zo strednej Európy to mali veľmi ťažké. Absencia sociálneho systému, neznalosť nového prostredia a neznalosť jazyka ich motivovali k zakladaniu svojpomocných spolkov, v ktorých si z pravidelných členských príspevkov vyplácali istú sumu v prípade úrazu pri práci, chorobe či smrti.

Postupne sa k úlohe svojpomoci pridružovali ďalšie aktivity, najmä v oblasti osvety, smerujúce k udržiavaniu národného povedomia, či už slovenského, alebo rusínskeho. Väčšina spolkov vznikala na náboženskom základe, viera bola základným spojítkom medzi nimi.  Najväčšie spolky zakladané koncom 19. a začiatkom 20. storočia pretrvali do súčasnosti plniac úlohu kontinuitného udržiavania národných a kultúrnych tradícií.    

„Data throughout this interactive webmap were created using QGIS® and Nmaps® platform and are the intellectual property of authors and are used herein under license. Copyright ©Martin Javor. All rights reserved. For more information contact javorisko@gmail.com“.

For further using cite:
Javor, M., Michalko, M. Spolky Slovákov a Rusínov v Amerike v rokoch 1883 – 1960 [map]. 2021. „Interactive Map: 2021“. https://map.nmaps.pl/geosupport.TxI6sj/society(generated Feb 14, 2021)

Interaktívna mapa slovenských a rusínskych spolkov v Severnej Amerike je výsledkom spolupráce dvoch nadšencov historickej geografie z Prešovskej univerzity v Prešove. Martin Javor poskytol databázu, ktorú Miloslav Michalko pretavil do interaktívnej mapy.

Mapa znázorňuje takmer tri stovky slovenských a rusínskych spolkov zotriedených do niekoľkých logických vrstiev. Spolky sa na mape znázorňujú podľa príslušnosti k svojemu materskému spolku, teda či už Prvej Slovenskej Katolíckej Jednote, Prvej Slovenskej Katolíckej Ženskej Jednote, Slovenskému Národnému Spolku, Sojedinenije amerikanskich greko-katoličeskych russkych bratstv, alebo Slovenskej Evanjelickej Jednote. Pri každom spolku sa zobrazí rok založenia, príslušnosť k materskému spolku, zakladajúci členovia, prípadne spolková stuha alebo znak, ak ho má Kasigarda k dispozícii. 

Budeme veľmi radi, ak doplníte našu databázu ďalšími spolkami, resp. inými infomáciami, ktoré tak môžu dotvoriť komplexný obraz o našich spolkoch v Amerike.