Slovenské a rusínske spolky v Amerike

Prisťahovalci do Severnej Ameriky zo strednej Európy to mali veľmi ťažké. Absencia sociálneho systému, neznalosť nového prostredia a neznalosť jazyka ich motivovali k zakladaniu svojpomocných spolkov, v ktorých si z pravidelných členských príspevkov vyplácali istú sumu v prípade úrazu pri práci, chorobe či smrti.

Postupne sa k úlohe svojpomoci pridružovali ďalšie aktivity, najmä v oblasti osvety, smerujúce k udržiavaniu národného povedomia, či už slovenského, alebo rusínskeho. Väčšina spolkov vznikala na náboženskom základe, viera bola základným spojítkom medzi nimi.  Najväčšie spolky zakladané koncom 19. a začiatkom 20. storočia pretrvali do súčasnosti plniac úlohu kontinuitného udržiavania národných a kultúrnych tradícií.    

“Data throughout this interactive webmap were created using QGIS® and Carto® platform and are the intellectual property of authors and are used herein under license. Copyright ©Martin Javor. All rights reserved. For more information contact javorisko@gmail.com.

For further using cite: Javor, M., Michalko, M. Slovak and Ruthenian Associations in North America from 1873 to 1992 [map]. 2024. “Interactive Map: 2024”. https://carto.com (generated March 21, 2024)

Interaktívna mapa slovenských a rusínskych spolkov v Severnej Amerike je výsledkom spolupráce dvoch nadšencov historickej geografie z Prešovskej univerzity v Prešove. Martin Javor poskytol databázu, ktorú Miloslav Michalko pretavil do interaktívnej mapy.

Mapa znázorňuje takmer tri stovky slovenských a rusínskych spolkov zotriedených do niekoľkých logických vrstiev. Spolky sa na mape znázorňujú podľa príslušnosti k svojemu materskému spolku, teda či už Prvej Slovenskej Katolíckej Jednote, Prvej Slovenskej Katolíckej Ženskej Jednote, Slovenskému Národnému Spolku, Sojedinenije amerikanskich greko-katoličeskych russkych bratstv, alebo Slovenskej Evanjelickej Jednote. Pri každom spolku sa zobrazí rok založenia, príslušnosť k materskému spolku, zakladajúci členovia, prípadne spolková stuha alebo znak, ak ho má Kasigarda k dispozícii. 

Budeme veľmi radi, ak doplníte našu databázu ďalšími spolkami, resp. inými infomáciami, ktoré tak môžu dotvoriť komplexný obraz o našich spolkoch v Amerike.