Vedecká rada

doc. PhDr. Martin Javor, PhD. – predseda Vedeckej rady, Prešovská univerzita v Prešove


Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove


prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. Prešovská univerzita v Prešove


Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD – Košicka eparchia


prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave


prof. Michael J. Kopanic, PhD. – University of Maryland


doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD., DSc. – Historický ústav Akadémie věd České republiky


Dr. Art. Terje Mikael Hasle Joranger – Norwegian Emigrant Museum. Ottestad, Nórsko


Dr. Habil. Venkovits Balázs, PhD. – University of Debrecen


Mark Glen Dillon – Czechoslovak Genealogical Society, Minnesota, USA


doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Miloslav Michalko, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove


Mgr. Daniel Černý, PhD. – Slovenský historický ústav v Ríme


Mgr. Peter Barta – Slovenské národné múzeum – historické múzeum


PaedDr. Martin Molnár – Zemplínske múzeum v Michalovciach


Milan Kobulský – Slovak Institute, Cleveland


Ing. Arch. Pavol Hriň – Krajský pamiatkový úrad Košice