Pittsburghská dohoda
EN: The Pittsburgh Agreement​

QR – Pittsburghská dohoda
EN: The Pittsburgh Agreement​

Jeden z originálov (alebo faksimile) Pittsburghskej dohody z 3. mája 1938
EN: One of the originals (or facsimiles) of the Pittsburgh Agreement of May 3 1938​

Naše Múzeum vysťahovalectva má vo svojich zbierkach vzácne faksimile Pittsburghskej dohody, presnú kópiu jej originálu, ktorú dala vyrobiť pravdepodobne Slovenská Liga v Amerike pri príležitosti 20.-teho výročia jej podpísania v máji 1938 o čom svedčia osvedčujúce pečiatky na jej prednej a zadnej strane.
EN: Our Museum of Emigration has in its collections a rare facsimile of the Pittsburgh Agreement, an exact copy of the original, probably made by the Slovak League in America on the occasion of the 20th anniversary of its signing in May 1938, as evidenced by the certifying stamps on the front and back of the agreement.​

Dokument sme zachránili zo zrušenej kancelárie Slovenskej ligy v Amerike v Passaic, NJ.
EN: We rescued the document from the now closed Slovak League of America office in Passaic, NJ.​

Pittsburghská dohoda je politická dohoda, ktorú 30. mája 1918 v americkom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s Tomášom G. Masarykom. Text dokumentu sformuloval v rámci svojej návštevy USA a potom aj podpísal T. G. Masaryk spolu s ďalšími 11 Čechmi a 17 Slovákmi.
EN: The Pittsburgh Agreement is a political agreement signed on 30 May 1918 in Pittsburgh, USA, by representatives of the Slovak League in America, the Czech National Association and the Union of Czech Catholics with Tomáš G. Masaryk. The text of the document was formulated during his visit to the USA and then signed by T. G. Masaryk together with 11 other Czechs and 17 Slovaks.​​

Pri príležitosti dvadsiateho výročia podpísania Pittsburghskej dohody jej originál priniesol na Slovensko predseda Slovenskej ligy v Amerike dr. Peter Hletko. Pred Slovenským národným divadlom sa 5. júna 1938 uskutočnila veľká manifestácia, na ktorej sa malo zúčastniť až 100 000 ľudí. Tlač udalosť opisovala slovami: „Ide skupina za skupinou, krojovaní, nekrojovaní, nadšenie nemá konca-kraja. Oduševnenosť je veľká. Každá skupina má na čele päť práporov slovenských a autonomistických, ktoré prápory sa skláňajú pred Pittsburghskou dohodou a potom umiestňujú sa okolo nej uprostred námestia.
EN: On the occasion of the twentieth anniversary of the signing of the Pittsburgh Agreement, the original was brought to Slovakia by the President of the Slovak League in America, Dr. Peter Hletko. On 5 June 1938, a large demonstration was held in front of the Slovak National Theatre, which was expected to be attended by up to 100,000 people. The press described the event in the words, „Group after group is coming, costumed, uncostumed, enthusiasm has no end. The enthusiasm is great. Each group is led by five battalions of Slovak and Autonomist battalions that bow to the Pittsburgh Agreement and then position themselves around it in the middle of the square.​