Vitrína Michala Bosáka
EN: Display case of Michal Bosák​​

QR – Vitrína Michala Bosáka
EN: Display case of Michal Bosák​​

Michal Bosák, jedna z najznámejších osobností Slovákov v Amerike. Emigroval z Okrúhleho v roku 1887, začal pracovať v baniach v okolí Hazelton, Pennsylvania. Neskôr pracoval pre miestnych obchodníkov s alkoholom, prijímal objednávky a rozvážal tovar. V 90. rokoch 19. storočia otvoril svoj vlastný obchod s alkoholom v Hazeltone. Keď firmy prosperovala, v meste Olyphant si otvoril salón s názvom „Glinsky´s Tavern“ a následne pobočku v meste Scranton, PA na Lackawanna Avenue.
EN: Michal Bosák, one of the most famous personalities of Slovaks in America. He emigrated from Okrúhle in 1887 and began working in the mines near Hazelton, Pennsylvania. Later he worked for local liquor merchants, taking orders and delivering goods. In the 1890s, he opened his own liquor store in Hazelton. When business prospered, he opened a saloon called „Glinsky’s Tavern“ in Olyphant and then a branch in Scranton, PA on Lackawanna Avenue.​

Pobočka v Scrantone bola najúspešnejšou v jeho podnikaní. Stala sa jeho centrálou. Svoje podnikanie nazval „Importéri a veľkoobchodní predajcovia liehovín“. V obchode však zatajoval, že bol aj „upravovačom“ whiskey. Na rozdiel od iných výrobcov a „primiešavačov“, Bosák sa držal dvoch značiek „Old Dole Spring Rye“, teda niečo ako staré jarné žito a „Old Cold Spring Rye“. Obidva whiskey predával s veľkým obratom ako litrové fľaše. Každej whiskey dal vyrobiť vlastný pohár a etiketu.
EN: The Scranton branch was the most successful in his business. It became his headquarters. He called his business „Importers and Wholesalers of Spirits.“ However, he concealed from the trade that he was also a „fixer“ of whiskey. Unlike other producers and “ mixers,“ Bosak stuck to two brands, „Old Dole Spring Rye,“ and „Old Cold Spring Rye.“ He sold both whiskeys with a large turnover as liter bottles. He had a custom glass and label made for each whiskey.​

V roku 1894 založil Bosak Manufacturing Co. Vo Freeland, Pennsylvania. Začal vyrábať Bosak´s Horké víno. Podľa etikety Horké víno pomáhalo pri dyspepsii, zápche, nervozite, celkovej slabosti a pri iných poruchách tráviacich orgánov. Bolo to vlastne nostrum na báze vína, Bosák ho prezentoval ako liek na rôzne ochorenia, vrátane zápchy a straty chuti do jedla. Recept bol pravdepodobne prevzatý zo starej slovenskej receptúry. V období, keď ostatné likéry podliehali osobitnej dani, Bosák tým, že prezentoval Horké víno ako liek, tak sa dani vyhol. Liečivé účinky dával výrazne najavo vo svojej reklame a na svojich etiketách. K vínu vydával zvláštne dávkovacie sklo.
EN: In 1894, he founded the Bosak Manufacturing Co. in Freeland, Pennsylvania. He began producing Bosak’s Horské víno (Bitter wine). According to the label, Horké víno helped with dyspepsia, constipation, nervousness, general weakness, and other digestive disorders. It was actually a wine-based nostrum, Bosak presented it as a cure for various ailments, including constipation and loss of appetite. The recipe was probably taken from an old Slovak recipe. At a time when other liqueurs were subject to a special tax, Bosák avoided the tax by presenting Horké víno as a cure. The medicinal effects were made very clear in its advertising and on its labels. He issued a special dispensing glass with the wine.​​

Od roku 1913 však čelil problémom s úradmi v USA. Štát Pennsylvánia ho postavil pred súd, ktorý ho obvinil z nesprávneho označenia vodky. Okresný súd ho uznal vinným a dostal pokutu. Približne v rovnakom čase sa Internal Revenue Service začal dôkladne zaoberať značkou Horké Víno. Úradníci rozhodli, že množstvo alkoholu, ktoré obsahuje a jeho pochybná liečivá hodnota vyžadujú, aby sa považoval za likér a podliehal plnej dani.
EN: From 1913, however, he faced problems with the US authorities. The state of Pennsylvania took him to court, accusing him of mislabelling vodka. The district court found him guilty and he was fined. Around the same time, the Internal Revenue Service began to look closely at the Horké víno brand. Officials decided that the amount of alcohol it contained and its questionable medicinal value required it to be considered a liquor and subject to the full tax.​

O niekoľko rokov neskôr zavedenie národnej prohibície úplne zastavilo Bosákov obchod s alkoholom. Bosák sa pokúsil získať ochrannú známku na „Horké Víno“ v kategórii „chemikálie, lieky a farmaceutické prípravky“. Nakoniec sa Michal Bosák rozhodol Bosak Manufacturing predať, nový vlastník firmu premenoval na Gold Seal Manufacturing Co.
EN: A few years later, the introduction of national prohibition brought the Bosak liquor trade to a complete halt. Bosak attempted to obtain a trademark for „Horké víno“ in the category of „chemicals, drugs and pharmaceutical preparations“. Eventually, Michal Bosak decided to sell Bosak Manufacturing, and the new owner renamed the company Gold Seal Manufacturing Co.​

Michal Bosák sa stal jedným z najbohatších Slovákov. Rozhodol sa rozšíriť svoje podnikanie. Začal v bankovníctve. Využil dôverčivosť slovenských prisťahovalcov a začal im predávať parné lístky, organizoval výmenu devíz a malé pôžičky. Bosák založil súkromnú banku v roku 1897, ktorá sa v roku 1015 rozrástla na Bosak State Bank. Bol prezidentom Miners Savings Bank of Olyphant a Pennsylvania Bank and Trust Company of Wilkes-Barre. V roku 1915 založil Bosakovú štátnu banku v Scrantone. V roku 1920 ho vyhlásili za „najbohatšieho Slováka v Amerike“. Známy je jeho podpis na dolárovej bankovke.
EN: Michal Bosák became one of the richest Slovaks. He decided to expand his business. He started in banking. He took advantage of the trustfulness of Slovak immigrants and started selling them steam tickets, organizing foreign exchange and small loans. Bosak established a private bank in 1897, which grew into the Bosak State Bank in 1915. He was president of the Miners Savings Bank of Olyphant and the Pennsylvania Bank and Trust Company of Wilkes-Barre. In 1915 he founded the Bosak State Bank in Scranton. In 1920, he was declared „the richest Slovak in America.“ His signature on the dollar bill is well known.​