Lodný kufor 2
EN: Ship´s trunk 2​​​

QR – Lodný kufor 2
EN: Ship´s trunk 2​​​

Lodný kufor, neznámy výrobca, koniec 19. storočia.
EN: Trunk, unknown maker, late 19th century.​

Výška: 450 mm
Šírka: 710 mm
Hĺbka: 370 mm
Materiál: drevo, kovové prvky
Kovanie: štítok
Povrchová úprava: prírodný olej, pasta
Ozdobná technika: razba do plechu
EN:
Height: 450 mm​
Width: 710 mm
Depth: 370 mm​
Material: wood, metal elements​
Fittings: label​
Finish: natural oil, paste​
Decorative technique: sheet metal stamping

Lodný kufor neznámej značky bol v zanedbanej stave. Bola na ňom urobená komplexná reštaurátorská a konzervátorská práca – odstránenie hrdze, asanácia a petrifikácia, maľovanie veka a korpusu lodného kufra, pridanie chýbajúcich častí. Na povrchovú úpravu interiéru bol použitý olej, na úpravu drevených častí exteriéru olej a vosk, kovaných častí vosk.
EN: The suitcase of unknown make was in a dilapidated condition. A complex restoration and conservation work was carried out on it – rust removal, sanitation and petrification, painting of the lid and the body of the trunk, addition of missing parts. Oil was used to finish the interior, oil and wax to finish the wooden parts of the exterior, wax on the forged parts.​

Postup reštaurovania:
EN: Process of restoring​:​

Stav pred reštaurovaním
EN: Condition before restoring​​

Stav počas reštaurovania
EN: Condition during restoring​​​

Stav po reštaurovaní
EN: Condition after restoring​