Lodný kufor 3
EN: Ship´s trunk 3​

QR – Lodný kufor 3
EN: Ship´s trunk 3​

Lodný kufor, neznámy výrobca, prelom 19./20. storočia.
EN: Ship’s trunk, unknown maker, turn of the 19th/20th century.​

Výška: 490 mm
Šírka: 810 mm
Hĺbka: 450 mm
Materiál: drevo, kovové prvky, plátno, papier
Kovanie: železné prvky
Povrchová úprava: farba na plátne
EN:
Height: 490 mm​
Width: 810 mm​
Depth: 450 mm​
Material: wood, metal elements, canvas, paper​
Fittings: iron elements​
Finish: paint on canvas​

Steamer Trunks dostali názov podľa miesta, kde boli skladované, teda na párnej lodi, alebo na parníku (v preklade steamer), ktoré sú niekedy označované ako ploché. Prvý krát sa objavili v roku 1870. Vo väčšej verzii sa objavili v roku 1880 a vyrábané boli do roku 1920. Rozdeľujú sa na rôzne druhy. Najznámejšie z týchto Steamer Trunks sú s plochým vrchom, alebo s vrchom, ktorý je v jemnej krivke a ich povrch je potiahnutý do plátna, kože, alebo vzorovaného papiera. Skoršia verzia týchto kufrov mala 14 palcov (36 cm výšku, aby sa do parníka vošlo viac batožiny). V starých katalógoch sú tieto kufre označované aj ako „packers“ alebo „steamer“ čo v dnešnom jazyku znamená príručná batožina. Ortodoxný názov pre tento typ kufrov je „packer trunk“, ale keďže sa ľudovo začal nazývať steamer, tak mu tento názov ostal ako punc.
EN: Steamer Trunks were named after the place where they were stored, i.e. on a steamship or steamer , which are sometimes referred to as flats. They first appeared in 1870. They appeared in a larger version in 1880 and were produced until 1920. They are divided into different types. The best known of these Steamer Trunks are flat-topped, or with a top that is in a gentle curve and their surface is covered in canvas, leather, or patterned paper. An earlier version of these trunks were 14 inches (36 cm high to accommodate more luggage in a steamer trunk). In old catalogues these trunks are also referred to as „packers“ or „steamer“ which in today’s language means hand luggage. The orthodox name for this type of trunks is „packer trunk“, but since it came to be popularly called a steamer, the name has remained as a hallmark.​

Tieto kufre začali byť obľúbenejšie od ich predchodcov s oblými krivkami, pretože sa ich s plochým vrchov vošlo viac do úložných priestorov lode. Používali ich napr. študenti do škôl, pri dlhom cestovaní. Boli tu stovky manufaktúr, ktoré vyrábali tieto kufre v USA. Medzi najznámejšie spoločnosti patria Rhino Trunk & Case, C. A. Taylor, Haskell Brothers, Martin Maier, Romadka Bros., Samsonite a viacero iných. Niektoré z týchto spoločností fungujú ešte do dnes, ako napr. Shwayder Trunk Company of Denver, Colorado dnes známe pod značkou Samsonite. Ďalší z výrobcov sa venoval prevažne luxusnému prevedeniu, bola to anglická manufaktúra H. J. Cave, ktorá funguje od roku 1839 až do dnes. Niektorí budú skôr poznať značky ako Louis Vuitton, Goyard, Moynat a Au Départ. Kufre týchto značiek väčšinou používala vyššia vrstva.
EN: These trunks started to become more popular from their predecessors with rounded curves, as more of them fit into the ship’s storage compartments with their flat tops. They were used, for example, by students going to school, on long journeys. There were hundreds of manufactories that made these trunks in the USA. Some of the best known companies include Rhino Trunk & Case, C. A. Taylor, Haskell Brothers, Martin Maier, Romadka Bros., Samsonite and several others. Some of these companies are still in business today, such as the Shwayder Trunk Company of Denver, Colorado now known as Samsonite. Another of the manufacturers devoted largely to luxury design was the English Manufactory H. J. Cave, which has been in business since 1839 until today. Some will be more familiar with brands such as Louis Vuitton, Goyard, Moynat and Au Départ. Trunks of these brands were mostly used by the upper class.​

Pri tomto type kufra sa nedá s určitosťou povedať, že nebol vyrobený niektorým zo známych výrobcov ako napr. Louis Vuitton, keďže sa tieto kufre neoznačovali značkou výrobcu.
EN: With this type of suitcase, it is impossible to say for sure that it was not made by a well-known manufacturer such as Louis Vuitton, as these suitcases were not branded with the manufacturer’s brand.​

Kufor v nálezovom stave bol značne poškodený. Chýbali mu pôvodné originálne kožené popruhy, ktoré boli z kufra odstránené. Povrch originálneho plátna bol značne poškodený a zbavený farby. Drevené obloženie kufra bolo prestriekané červenou farbou (pravdepodobne sprejom). Pravdepodobne predošlými majiteľmi boli nahradené dva predné zámky od firmy Excelsior USA.
EN: The suitcase in its found condition was extensively damaged. It was missing its original leather straps, which had been removed from the suitcase. The surface of the original canvas was badly damaged and stripped of paint. The wooden lining of the suitcase had been sprayed with red paint (probably spray paint). The two front locks were probably replaced by the previous owners, made by Excelsior USA.​​

Postup reštaurovania:
EN: Process of restoring​:

Stav pred reštaurovaním
EN: Condition before restoring​

Stav počas reštaurovania
EN: Condition during restoring​

Stav po reštaurovaní
EN: Condition after restoring ​