Lodný kufor Samsonite
EN: Ship´s trunk Samsonite​

QR – Lodný kufor Samsonite
EN: Ship´s trunk Samsonite​

Lodný kufor Samsonite, Denver, Colorado, 1920.
EN: Ship´s trunk Samsonite, Denver, Colorado, 1920​​.

Výška: 590 mm
Šírka: 860 mm
Hĺbka: 470 mm
Materiál: drevo, kovové prvky
Kovanie: úchytky
Povrchová úprava: prírodný olej, pasta
Ozdobná technika: razba do plechu
EN:
Height: 590 mm​
Width: 860 mm​
Depth: 470 mm​
Material: wood, metal elements​
Fittings: handles​
Finish: natural oil, paste​
Decorative technique: sheet metal stamping​

Spoločnosť Samsonite vznikla v roku 1910 v Denveri v štáte Colorado, USA pod názvom Swayder Trunk Manufacturing Company, pokúšala sa o výrobu stabilných a spoľahlivých truhlíc na cestovanie hlavne pre zlatokopov. Začalo tu pracovať desať zamestnancov. Pre prvé kufre bol použitý čo možno najlepší materiál tak, aby sa dalo predpokladať, že bude tak silný a pevný ako legendárny Samson. Pre veľký úspech tohto kufra bol i názov podnikania zmenený na Samson-ite.  Výrobcu lodného kufra sme určili na základe obrázku na vnútornej strane veka. Na veku sa po pravej strane nachádza obrázok mladej ženy, ktorá v pravej ruke drží vejár. Obrázok je z časti orámovaný geometrickým motívom a na spodnej ľavej časti je v kruhu menšie zviera (vták). Tento pôvodný obrázok sa odkryl pri odstránení papiera, ktorým bol oblepený interiér. Po odstránení papiera sa našli zbytky pôvodného papiera s obrázkom.
EN: Samsonite was founded in 1910 in Denver, Colorado, USA under the name Swayder Trunk Manufacturing Company, attempting to produce stable and reliable travel trunks mainly for gold diggers. Ten employees began working there. For the first trunks, the best possible material was used so that it could be expected to be as strong and sturdy as the legendary Samson. Because of the great success of this suitcase, even the name of the business was changed to Samson-ite. We determined the manufacturer of the suitcase based on the picture on the inside of the lid. On the lid, on the right side, there is a picture of a young woman holding a fan in her right hand. The image is partially framed by a geometric motif and on the lower left, there is a smaller animal (bird) in a circle. This original image was uncovered when the paper that covered the interior was removed. When the paper was removed, remnants of the original paper with the image were found.​​

Postup reštaurovania kufra:
EN: Process of trunk´s restoring:​​

Stav pred reštaurovaním
EN: Condition before restoring​

Stav počas reštaurovania
EN: Condition during restoring​

Stav po reštaurovaní
EN: Condition after restoring​​