Socha sv. Václava z roku 1929
EN: Statue of St. Vaclav from 1929​

QR – Socha sv. Václava z roku 1929
EN: Statue of St. Vaclav from 1929​

Katolícki sokoli z Ameriky niekoľko krát plánovali cestu do strednej Európy, dočkali sa v roku 1929, kedy sa výprava Slovenského Katolíckeho Sokolstva vydala na Svätováclavské dni Sokolstva a Závody Medzinárodnej únie gymnastov sveta. Popri tom navštívili aj Slovensko.
EN: The Catholic Sokols of America planned several trips to Central Europe, what happened in 1929, when an expedition of the Slovak Catholic Sokolstvo went to the St. Václav´s Days of Sokolvstvo and the International Union of Gymnasts of the World competitions. Along with that they also visited Slovakia.​

Socha sv. Václava, Zborník SKS, 1930
EN: Statue of St. Václav, Collections of the SKS, 1930​

Prípravy na slet a závody Orola sa začali ešte v roku 1928 a vyvrcholili na na vylučujúcich závodoch, ktoré sa konali 24 – 25. mája v Youngstowne v štáte Ohio. Tu boli vybraté tri čaty, ktoré mali v mene Slovenského Katolíckeho Sokola závodiť na slete v Prahe.
EN: Preparations for the Orol Gathering and Races began in 1928 and culminated in the elimination races held May 24-25 in Youngstown, Ohio. Here three squads were selected to race on behalf of the Slovak Catholic Sokol at the Prague Gathering.​

Výprava sa vydala na cestu 12. júna 1929 z New Yorského prístavu loďou Leviathan. Jej odchodu predchádzalo viacero banketov a slávností na rozlúčku. Do Cherbourgu výprava dorazila po šiestich dňoch, 18. júna už boli v Paríži. V ceste pokračovali cez celého Francúzsko a Nemecko až do Chebu: “Nakoľko sme do Chebu dorazili práve na obed, len tak v rýchlosti a postojačky sme si pochutnaly na pravej českej husacine, vzdor tomu, že sme k nej nedostali ani knedlík, ani zelí. Boli však medzi nami aj takí, ktorí tú husacinu nechceli stroviť bez knedlíku a zelí a tiež bez dodatočného zaliatia obedu Plzeňským a preto sa vybrali na železničnú stanicu do jedálne. Tam ich uistili, že majú dosť času aj na dva krígle, čo malo za následok, že výprava zostala skoro bez zástavníka Šticu a fotografistu brata Kočiša. A jedine len ich bežeckej dokonalosti možno ďakovať a potom preto, že výborne vedeli vyskakovať na vlak, ktorý nechcel čakať, kým tie krígle vyprázdnia, a medzi tým počal už plnou parou uháňať k Marianským Kúpeľom, kde k nám prisadla úradná oficiálna privítajúca komisia Česko-Slovenského Orolstva na čele s náčelníkom Kučerom.”
EN: The expedition set out on June 12, 1929 from New York Harbor on the ship the Leviathan. Its departure was preceded by a series of banquets and farewell ceremonies. The expedition arrived in Cherbourg after six days, and by June 18, they were in Paris. They continued their journey across France and Germany to Cheb: ​“Since we arrived in Cheb just in time for lunch, we enjoyed some real Czech goose meat, despite the fact that we didn’t get either dumplings or cabbage. However, there were also those among us who didn’t want to eat the goose meat without dumplings and cabbage and also without the additional topping of their lunch with Pilsner, and so they went to the railway station to the canteen. There they were assured that they had enough time for two kriegels, which resulted in the expedition being left almost without the flagman Štica and the photographer brother Kočiš. And only their running perfection can be thanked, and then because they were excellent at jumping on the train, which did not want to wait for those kriegels to empty, and in the meantime began to rush at full speed to Mariánske Kúpele, where we were joined by the official welcoming committee of the Czech-Slovak Orolstvo, headed by Chief Kučera.“​​

Slovenská výprava bola v Mariánskych Lázních ako aj v Plzni prijatá veľmi vrelo. Zvláštny vlak Slovenského Katolíckeho Sokola dorazil do Prahy popoludní 21. júna 1929. Na Wilsonovom nádraží čakal slovenskú výpravu početný uvítací výbor pozostávajúci zo zástupcov československej vlády: ministrov Jozefa Tisu a Ľudovíta Labaja, námestníka primátora mesta Prahy,  pražského arcibiskupa Františka Kordáča, miestostarostu Československého Orla František Leinera a zástupcov rôznych bratských organizácií a spolkov. Oficiálne privítanie sa uskutočnilo v malom salóniku Wilsonovho nádražia: “pohli sme sa na ulicu, kde nás čakala veľká sila obecenstva v úzadí s hustým špalírom Orlov a Orlíc. Naše družstvo potom za vedenia čestnej čaty Orolstva a za stáleho privolávania nám “Zdař Búh!” a “Vítejte nám!” ďalej za výkrikov “Ať žije Amerika!” pochodovalo do hotelu Beránek, kde sme sa dočasne ubytovali.”.
EN: The Slovak team was very warmly received in Mariánské Lázně as well as in Plzeň.. The special train of the Slovak Catholic Sokol arrived in Prague in the afternoon of June 21, 1929. At Wilson railway station, the Slovak expedition was met by a large welcoming committee consisting of representatives of the Czechoslovak government: ministers Jozef Tisa and Ludovít Labaj, the deputy mayor of the city of Prague, the archbishop of Prague František Kordáč, the deputy mayor of the Czechoslovak Orel, František Leiner, and representatives of various fraternal organisations and associations. The official greeting took place in the small lounge of Wilson Station: we „moved to the street, where a large force of spectators awaited us, backed by a dense array of the male and female members of Orel (Orly and Orlíce). Our squad then, led by an honorable platoon of Orel and with a constant cheer of „Zdař Búh!“ and „Welcome to us!“ then to shouts of „Long live America!“ we marched to the Hotel Beranek, where we temporarily checked in.„.​

Víťazovi

Uvítanie a príchod delegácie si všimla aj česká tlač. Takto o návšteve písali “Lidové Listy” v Prahe: “Nejradostnějším dnem československých katolíkú v jubilejním roce svatováclavském byl nesporně dnešní, kdy do matičky Prahy, stověžaté a svatováclavské zavítali vzácní krajané a bratří z Ameriky. K tak významnému okamžiku dostavila se k uvítání katolická veřejnost pražská v přehojném počtu, zvláště naše české Orelstvo v krojích a s prapory. K první výpravě, výpravě Slovenského katolického Sokola amerického dostavili se z významných osobností zvláště páni ministři dr. Tiso a dr. Labay, biskup dr. Podlaha, náměstek primátora dr. Svoboda, městští radové dp. Tylínek, Holoubek, poslanec Myslivec, ministerští radové dr. hrone a dr. Hovorka, profesor Kapras, pplk. Křečan, delegace Rady žen a Svazu katolických žen a dívek (dámy Svobodová, Schmutzerová, Lobkovicová a Šmahová) a jiní. Slovenské výpravě jela do Mariánských Lázní naproti šestičlenná delegace Orla.
EN: The welcome and arrival of the delegation was also noticed by the Czech press. The visit was mentionedin „Lidové Listy“ in Prague: „The most joyful day of the Czechoslovak Catholics in the Jubilee Year of St. Wenceslas was undoubtedly today, when precious compatriots and brothers from America visited the mother city of Prague, the city of hundred towers and St. Václav. On such a momentous occasion, the Catholic public of Prague turned out to welcome them in great numbers, especially our Czech Orel in costumes and with banners. The first expedition, the expedition of the Slovak Catholic Sokol of America, was attended by prominent personalities, especially the ministers Dr. Tiso and Dr. Labay, the bishop Dr. Podlaha, the deputy mayor Dr. Svoboda, the city councilors Dp. Tylínek, Holoubek, deputy Myslivec, ministerial councillors Dr. Hrone and Dr. Hovorka, Professor Kapras, Colonel Křečan, a delegation of the Women’s Council and the Union of Catholic Women and Girls (ladies Svobodová, Schmutzerová, Lobkovicová and Šmahová) and others. The Slovak delegation was met by a six-member delegation of Orel.

V Plzni byli hosté slovenští vítáni místním velitelem pluku Orelstvem a obecenstvem, které naplnilo celé nádraží. Ověnčený vlak slovenských hostí vjiždí o púl šesté do Wilsonova nádraží za nadšeného volání slávy. Slovenští hosté vystoupili z vlaku a okrojovaní katoličtí Sokolové seskupili se v trojstupy (celkem 19 bratří v krásnych krojích a sedm sester v pěkných bílých úborech s kloboučky). Vpředu neseny dva prapory, jeden oficiální prapor Slovenského Katolického Sokola a druhý jako dar československému Orlu. V čele prúvodu kráčela vúdcovská trojice vdp. Pánik (z Torringtonu), redaktor dr. Košík a starosta Slovenského Sokola amerického A. M. Palkovič. Krojované členstvo vedl profesor Mádl z Prahy, ktorý přes rok ztrávil v Americe a připravoval bratry k tělocvičnému vystoupení.

V salonku Wilsonova nádraží shromáždili se vzácní hosté a pražská honorace. Nastalo radostné a srdečné vítání. Jako první vítal bratry slovenské ministr dr. Tiso, který velice srdečně je pozdravil. Pravil, že nás sice veliká dálka a nesmírný oceán oddělují, ale láska bratrská a společenství ducha nás nerozlučně spojuje. U příležitosti milenia svatováclavského osvěžme své vzpomínky na minulost, ale nezapomínajme na budoucnost, pro niž usíme klásti pevné základy .Silný katolicismus a láska k domovině budiž našim vodítkom. Víta hosty jako Slovák zvláště a ujišťuje je, že stejne vroucně jako v Praze budou uvítání k na Slovensku.
EN: The distinguished guests and the Prague royalty gathered in the Wilson Station Salon. There was a joyful and cordial welcome. The first to welcome the Slovak brothers was Minister Dr. Tiso, who greeted them very warmly. He said that although a great distance and an immense ocean separate us, brotherly love and communion of spirit unite us inseparably. On the occasion of the St. Wenceslas Day, let us refresh our memories of the past, but let us not forget the future, for which we must lay a solid foundation. He welcomes the guests as a Slovak in particular, and assures them that they will be welcomed as warmly in Slovakia as in Prague.​​

Za město Praha vítal dr. Svoboda, náměstek primátora. Za Národní výbor svatováclavský promluvil profesor Kapras, který stručně nastínil vývoj spolupráce československé, vzpomenuv zvláště vřele významu svatováclavské víry pro vývoj kultury. Vroucně a dojemně vítal biskup dr. Podlaha za Přípravný výbor svatováclavský. Pravil zvláště: “Vážili jste dalekou cestu přes oceán, abyste se zúčastnili našich svatováclavských oslav. Potěšte se a posilněte se u svatého Václava a kráčejte v jeho světlých stopách, až přijdete opět do své vzdálené druhé domoviny. Vítejte nám co nesrdečneji!” Pak opustila slovenská representační skupina nádraží a prošla špalírem Orlú, kteří již dříve stáli na nádraží a nyní stáli dvěma řadami před nádražím, udržujíce pořádek. Jásání nepřehledných davú nebralo konce. Všichni účastníci slovenské výpravy odebrali se jednak autokary, jednak pěšky do Beránkova hotelu, kde povečeřeli. Celkem jich bylo 478”.
EN: Dr. Svoboda, Deputy Mayor, welcomed delegation on behalf of the City of Prague. On behalf of the National Committee of St. Václav, Professor Kapras spoke and briefly outlined the development of Czechoslovak cooperation, mentioning particularly warmly the importance of the St. Václav faith for the development of culture. Bishop Dr. Podlaha gave a warm and moving welcome on behalf of the St. Václav Preparatory Committee. He said in particular: „You have travelled far across the ocean to attend our St. Václav celebrations. Be comforted and strengthened by Saint Václav and follow in his bright footsteps when you come again to your distant second homeland. Welcome us most warmly!“ Then the Slovak representation group left the station and passed through the ranks of the Orel, who had been standing in the station earlier and were now standing in two rows in front of the station, keeping order. There was no end to the cheering of the opaque crowds. All the participants of the Slovak expedition went by coaches and on foot to Hotel Beranek, where they had dinner. There were 478 people in total“.​

Na Svätováclavských dňoch orolstva v Prahe boli okrem amerických Slovákov aj delegácie z Juhoslávie, Poľska, Lužičania, Češi z Volyne, Nemci, Francúzi, Belgičania a Angličania. Gustáv Košík si všimol, že Pražania nemali počas ich návštevy vyvesené štátne vlajky, opisuje však privítanie “sokola egyptských púští” do Prahy, egyptského kráľa Fuada I., ktorý do Prahy dorazil práve pred Svätováclavskými dňami orolstva: “A hľa, kým pri príchode 1136 amerických Slovákov a Čechov, Praha nepovažovala za potrebné vyvesiť na svoje baráky čo i len jedinú svoju národnú zástavu, akonáhle sa rozšírila zvesť o príchode jeho Veličenstva, Pražania ako na dotyk čarovného prúta sa zmenili: obliekli sa do sviatočného rúcha, v tisícoch a tisícoch naplnili Svätováclavské námestie, trúbili, bubnovali, celá vláda, ba dokonca i sám “tatíček” šiel v ústrety orientálnemu satrapovi.
EN: In addition to the American Slovaks, delegations from Yugoslavia, Poland, Lusatia, Czechs from Volhynia, Germans, French, Belgians, and English were also present at the St. Václav’s Days of Orel in Prague. Gustáv Košík noted that the Prague people did not display national flags during their visit, but he describes welcoming the „falcon of the Egyptian deserts“ to Prague, King Fuad I of Egypt, „And behold, while on the arrival of the 1136 American Slovaks and Czechs, Prague did not consider it necessary to hoist even a single national flag on its buildings, as soon as the news of His Majesty’s arrival spread, the Prague people changed as if at the touch of a magic wand: they dressed in festive robes, filled Svätováclavské Square in thousands and thousands, trumpeting, drumming, the whole government, and even „papa“ himself, went out to meet the oriental satrap.„​

Svätováclavské dni orolstva boli zahájené 23. júna bohoslužbou v Katedrále sv. Víta. Slovenských sokolov bolo na sjazde okolo 4000. 31. júna 1929 pochodovala výprava za zvukov hudby a sprievodu pražského orolstva k soche prezidenta Wilsona: “aby prejavili úctu voči nesmrteľnému prezidentovi ich novej vlasti, ktorému i Česko-Slovensko môže ďakovať svoju existenciu.”. Na Wilsonov pamätník položila delegácia Slovenského Katolíckeho Sokola veniec popretkávaný americkými a slovenskými národnými farbami. Veniec položili takisto k soche sv. Václava na Václavskom námestí.
EN: The St. Václav’s Days of Orel were opened on June 23 with a service in the St. Vitus Cathedral. On June 31, 1929, a procession marched to the sound of music and a procession of Prague’s Orel Scouts to the statue of President Wilson: „to pay their respects to the immortal President of their new homeland, to whom Czecho-Slovakia can also thank its existence„. A delegation of the Slovak Catholic Sokol laid a wreath interlaced with the American and Slovak national colors at the Wilson Memorial. A wreath was also laid at the statue of St. Václav on Václavské Square.​

Slovenský Katolícky Sokol v Amerike bol na závodoch v Prahe úspešný. V družstvách získala vo vyššom oddelení žien prvú cenu Čata sokoliek, ktorá získala 556 zo 600 možných bodov. Odmenou jej bola čestná cena ministra Martina Mičuru, diplom, vavrínový veniec so stuhou a monogramom. V strednom oddelení mužov získala prvú cenu Čata sokolov 922 bodov z 1000 možných. Odmenou im bola čestná cena ministra zdravotníctva a telesnej výchovy Československej republiky Jozefa Tisu, diplom, vavrínový veniec so stuhou a monogramom. Značné úspechy dosiahli aj jednotlivci.
EN: The Slovak Catholic Sokol in America was successful at the races in Prague. In the women’s senior division, the first prize in the teams was won by the Sokol Women’s Platoon, which scored 556 out of a possible 600 points. She was rewarded with an honorary prize from Minister Martin Michura, a diploma, a laurel wreath with a ribbon and a monogram. In the men’s middle division, the first prize was awarded to the Sokol Platoon with 922 points out of a possible 1000. They were rewarded with an honorary prize of the Minister of Health and Physical Education of the Czechoslovak Republic Jozef Tiso, a diploma, a laurel wreath with a ribbon and a monogram. Significant achievements were also achieved by individuals.​​

Čestná cena
EN: Honorary Award​

Na deň po závode pripadol sviatok sv. Cyrila a Metoda. Slávnosti boli zahájené poľnou sv. omšou, ktorá bola celebrovaná pražským biskupom Jánom Sedlákom za prítomnosti všetkých cirkevných hodnostárov, medzi ktorými boli aj slovenskí biskupi Marián Blaha, Karol Kmeťko, Ján Vojtaššák, Pavol Jantausch a Jozef Čársky. Po oslavách už delegácia smerovala na Slovensko.
EN: The day after the race, the feast of St. Cyril and Methodius took place. The festivities were opened with a field mass celebrated by Bishop Ján Sedlák of Prague in the presence of all the church dignitaries, including Slovak bishops Marián Blaha, Karol Kmet’ko, Ján Vojtaššák, Pavol Jantausch and Jozef Čársky. After the celebrations, the delegation headed for Slovakia.​