Uniforma 24. streleckého pluku československej légie vo Francúzsku
EN: Uniform of the 24th Rifle Regiment of the Czechoslovak Legion in France

QR – Uniforma
EN: Uniform

Legionárska uniforma 24. streleckého pluku československých légií vo Francúzsku patriaca americkému Slovákovi Jozefovi Kacirovi.
EN: Legionary uniform of the 24th Rifle Regiment of the Czechoslovak Legion in France belonging to the American Slovak Jozef Kacir.

Jozef Kacir (7. júla 1889 Hnilec, Uhorsko – 4. október 1981, Orlando, USA) bol mäsiarom v Clevelande, bojovník v československých légiách vo Francúzsku. Dlhé roky žil v Clevelande, nakoniec sa v roku 1956 presťahoval do Orlanda, kde aj zomrel.
EN: Jozef Kacir (July 7, 1889 Hnilec, Hungary – October 4, 1981, Orlando, USA) was a butcher in Cleveland, a fighter in the Czechoslovak legions in France. He lived in Cleveland for many years, finally moving to Orlando in 1956, where he died.

Hrob Jozefa Kacira, Brooklyn Heights Cemetery, Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA a manželky
EN: Grave of Jozef Kacir and his wife, Brooklyn Heights Cemetery, Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA

Bol členom Aloma United Methodist Church. Takisto bol slobodomurárom a členom „National Association of Retired Federal Employees“.
EN: He was a member of Aloma United Methodist Church. He was also a Freemason and a member of the „National Association of Retired Federal Employees“.

Jozef Kacir životopis
EN: Jozef Kacir´s CV

Jozef Kacir patril medzi 115 členov československej légie, ktorých osobne naverboval Milan Rastislav Štefánik. Svedčí o tom pamätná plaketa na cintoríne Crown Hill v Twinsburg, Ohio. Jozef Kacir bol aktívny v slovenských spolkoch aj po prvej svetovej vojne. Bol sekretárom Spolku č. 260 Slovenskej gymnastickej únie Sokol v Clevelande, Ohio. Bol aktívnym aj v Štefánikovom krúžku „Stefanik Dramatic Society“ ako aj v mužskom speváckom spolku „Kriváň“.
EN: Jozef Kacir was one of the 115 members of the Czechoslovak Legion who were personally recruited by Milan Rastislav Štefánik. This is evidenced by a commemorative plaque at Crown Hill Cemetery in Twinsburg, Ohio. Jozef Kacir was active in Slovak associations even after World War I. He was the secretary of the Slovak Gymnastics Union Sokol, Association No. 260 in Cleveland, Ohio. He was also active in the Štefánik Dramatic Society as well as in the men’s singing group “ Kriváň“.

Registračná karta Jozefa Kacira. I. svetová vojna
EN: Registry card of Jozef Kacir – World War I

Ďalší štyria legionári – Štefan Dianiska, Lorenze Dzurec, John Istvan a Paul Sturman založili „Camp Bradlo“ v Richfielde, Ohio.
EN: Other four legionaries – Štefan Dianiska, Lorenze Dzurec John Istvan and Paul Sturman – established Camp Bradlo in Richfield, Ohio.

Registračná karta Jozefa Kacira. II. svetová vojna
EN: Registry card of Jozef Kacir – World War II

V československých légiách vo Francúzsku slúžilo spolu 9367 vojakov, z ktorých 560 padlo. 24. strelecký pluk, v ktorom slúžil Jozef Kacir vznikol 18. januára 1919 v Cognacu. Zanikol v roku 1920. Veliteľstvom pluku bolo Veliteľstvo pechoty piatej československej divízie. Veliteľom pluku bol major Ondřej Koutný. Pluk bojoval až po presune na Slovensko.
EN: A total of 9367 soldiers served in the Czechoslovak legions in France, of whom 560 were killed. The 24th Rifle Regiment, in which Jozef Kacir served, was formed on 18 January 1919 in Cognac. It disappeared in 1920. The regiment was commanded by the Infantry Command of the Fifth Czechoslovak Division. Major Ondřej Koutný was the commander of the regiment. The regiment fought only after the transfer to Slovakia.

Uniformu dostal do opatery Rudy Bachna od rodiny Kacirovej – syna Ivana Kacira a dcéry Eleanor Schambach. Uniformu mal v roku 1946 oblečenú Rudy Bachna v divadelnej inscenácii uvádzanej Štefánikovou dramatickou spoločnosťou v sále Českého Sokola na Clark Avenue v Clevelande. Uniforma je darom Slovenského inštitútu v Clevelande.
EN: The uniform was given into the care of Rudy Bachna by the Kacir family – son Ivan Kacir and daughter Eleanor Schambach. The uniform was worn by Rudy Bachna in 1946 in a theatrical production staged by the Štefánik Dramatic Society at the Czech Sokol Hall on Clark Avenue in Cleveland. The uniform was a gift of the Slovak Institute in Cleveland.

Fotografia Rudyho Bachnu a Andrew Hudaka, riaditeľa Slovenského inštitútu v Clevelande pri uniforme Jozefa Kacira 9. augusta 2007
EN: Photo of Rudy Bachna and Andrew Hudak, director of the Slovak Institute in Cleveland, at the uniform of Jozef Kacir on August 9, 2007